Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III zgromadzenie z dnia 12.06.2019 r.

Obrady rozpoczęto 2019-06-12 o godz. 12:20:10, a zakończono o godz. 13:30:08 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 3. Sławomir Augustyniak
 4. Adam Kasperek
 5. Andrzej Kasiura
 6. Werner Koppe
 7. Georg Gonschior
 8. Karol Gregulec


1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum. (12:20:00)


2. Przyjęcie porządku obrad. (12:22:00)

Przyjęcie porządku obrad (12:23:00)

Wyniki imienne:


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. (12:23:00)

Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia (12:24:00)

Wyniki imienne:


4. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy sesjami. (12:24:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:27:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 9

Do sesji dołączyli radni:

 1. Gerard Cebula


5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Związku Gmin "PROKADO" za 2018 rok. (12:31:00)


6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku za rok 2018: (12:31:00)


6.1. omówienie wykonania budżetu za rok 2018, (12:31:00)


6.2. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok (12:33:00)


7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Związku. (12:37:00)


8. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku. (12:40:00)


9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku. (12:45:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:46:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 10

Do sesji dołączyli radni:

 1. Leonard Pietruszka


10. Podjęcie uchwał w sprawach: (12:47:00)


10.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2018 rok, (12:47:00)

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2018 rok (12:50:00)

Wyniki imienne:


10.2. udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, (12:50:00)

udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" w Próskzowie z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (12:52:00)

Wyniki imienne:


10.3. zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" na rok 2019, (12:54:00)

zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" na rok 2019 (12:58:00)

Wyniki imienne:


10.4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2019-2022. (12:59:00)

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2019-2022 (13:00:00)

Wyniki imienne:


11. Wolne wnioski i zapytania. (13:01:00)


12. Zakończenie obrad. (13:28:00)


Zakończono sesję (13:30:08)

Wersja XML