Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VI Zgromadzenie Związku Gmin z dnia 29.06.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-06-29 o godz. 14:06:27, a zakończono o godz. 15:21:39 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Sławomir Augustyniak
 3. Adam Kasperek
 4. Gerard Cebula
 5. Leonard Pietruszka
 6. Henryk Wodausz
 7. Andrzej Malinowski
 8. Andrzej Kasiura
 9. Werner Koppe
 10. Georg Gonschior
 11. Karol Gregulec


1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum. (14:06:00)


2. Przyjęcie porządku obrad. (14:07:00)

Przyjęcie porządku obrad (14:12:00)

Wyniki imienne:


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. (14:12:00)

Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia (14:13:00)

Wyniki imienne:


4. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy sesjami. (14:14:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:22:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Katarzyna Gołębiowska-Jarek


5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Związku Gmin "PROKADO" za 2019 rok. (14:23:00)


6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku za rok 2019: (14:31:00)

       a. omówienie wykonania budżetu za rok 2019, (14:31:00)

       b. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok. (14:37:00)


7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Związku. (14:43:00)


8. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku. (14:45:00)


9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku. (14:49:00)


10. Podjęcie uchwał w sprawach: (14:54:00)

       a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2019 rok; (14:54:00)

zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2019 rok; (14:56:00)

Wyniki imienne:

       b. udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok; (14:56:00)

udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (14:58:00)

Wyniki imienne:

       c. zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" na rok 2020; (14:58:00)

zmiany w budżecie Związku Gmin "PROKADO" na rok 2020 (15:02:00)

Wyniki imienne:

       d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2020-2023. (15:02:00)

zmiana wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2020-2023 (15:04:00)

Wyniki imienne:


11. Wolne wnioski i zapytania. (15:04:00)


12. Zakończenie obrad. (15:21:00)


Zakończono sesję (15:21:39)

Wersja XML